Obchodní podmínky

Podmínky pro poskytování online právní služby

I. Úvod

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služby ONLINE PRÁVNÍ PORADNA PRO PODNIKATELE (dále jenom "Podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti při poskytování právních služeb ze strany: Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha 5,

IČO: 276 14 832,

DIČ: CZ27614832,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 119050 (dále jen "Advokátní kancelář"),

zastoupené v této věci JUDr. Janou Felixovou, prokuristkou (dále jen "Advokát"),

Klientovi - podnikající fyzické nebo právnické osobě, která uzavírá s Advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb (též "smlouva o právní službě") za použití Elektronického formuláře.

(Advokátní kancelář a Klient společně dále též jako "Strany")

2.   Podmínky se vztahují výlučně na smlouvy uzavírané za použití Elektronického formuláře dle čl. I odst. 1. Na smlouvy uzavřené jiným způsobem mezi Advokátní kanceláří a Klientem se tyto Podmínky nevztahují.

3. Pro účely těchto Podmínek platí, krom pojmů uvedených v čl. I odst. 1., následující definice základních pojmů:

"Produkt" - způsob, jakým má být online právní služba poskytnuta, přičemž jednotlivé Produkty jsou rozděleny na kategorii (též typ služby) "právní služby" kterými jsou jsou: "PÍSEMNÁ RADA"; a "OSOBNÍ SCHŮZKA"; a "REGISTRACE SKUTEČNÉHO MAJITELE". Produkty jsou uvedeny na webové stránce Online poradny pro podnikatele Advokátní kanceláře: https://akfelix.online/.

"Elektronický formulář" - formulář v elektronické podobě, pomocí kterého Klient objednává právní službu u Advokátní kanceláře, a který je uveřejněn na webové stránce Online poradny pro podnikatele, konkrétně na https://akfelix.online/.

"OZ" a "občanský zákoník" - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

"Cena za poskytnutí právních služeb" - částka, která je uvedena u jednotlivých Produktů (způsobů poskytnutí služby) na webové stránce Advokátní kanceláře.

"Osoba pověřená poskytnutím právní služby" - Advokát, jiný advokát pověřený Advokátní kanceláří či advokátní koncipient pověřený advokátem. V odůvodněných případech se mohou na poskytnutí právní služby dílčím způsobem podílet též další zaměstnanci Advokátní kanceláře. Tyto se pak přiměřeně též považují za Osobu pověřenou poskytnutím právní služby.

II. Informační povinnost

 1. Klient odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že způsobilý a oprávněn uzavřít smlouvu za podmínek uvedených v čl. I odst. 1. Je-li Klient podnikající fyzickou osobou, výslovně odesláním Elektronického formuláře potvrzuje, že je plně svéprávný. Je-li Klient právnickou osobou, potvrzuje fyzická osoba vyplňující Elektronický formulář za Klienta, že je oprávněna jej v této věci zastupovat, jinak že odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.

III. Předmět závazkového vztahu

 1. Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi Advokátní kanceláří a Klientem, za podmínek uvedených v čl. I odst. 1, je poskytnutí právních služeb ze strany Advokátní kanceláře Klientovi v souladu s těmito Podmínkami a za odměnu.
 2. Konkrétní obsah právní služby vyplývá z obsahu Elektronického formuláře, ve kterém Klient požadovanou službu specifikuje. Elektronický formulář má povahu závazné objednávky, jakmile klient odešle Elektronický formulář ke zpracování pomocí tlačítka "Objednat službu za výše uvedenou cenu" na webové stránce Online poradny pro podnikatele Advokátní kanceláře.

IV. Uzavření smlouvy

 1. Online právní služba bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí právní služby (dále jen jako "Smlouva o právní službě"). Smlouva bude uzavřena v Českém jazyce.
 2. Klient nejprve na webové stránce Online poradny pro podnikatele Advokátní kanceláře zvolí Produkt (způsob, jakým má být online právní služba poskytnuta, resp. co bude jejím obsahem). Následně vyplní všechna pole v příslušném objednávkovém formuláři a nahraje přílohy vyžadované formulářem a případné další potřebné dokumenty přímo do rozhraní sekce "Nahrát soubor". Klient do objednávkového formuláře uvede též další potřebné údaje, které vyplývají z popisu jednotlivých polí ve formuláři obsažených. Klient je povinen uvést pravdivé údaje o své totožnosti. Klient je oprávněn během vyplňování dotazníku měnit a upravovat zapsané údaje až do odeslání Elektronického formuláře. Poté co Klient odešle vyplněný Elektronický formulář pomocí tlačítka "Objednat službu za výše uvedenou cenu" stává se jeho objednávka právních služeb závaznou. Tímto Klient uzavírá vyplněný Elektronický formulář a zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Dále již není možné údaje v Elektronickém formuláři měnit.
 3. Klientovi bude posléze odeslána na jím uvedený email faktura, na jejímž základě zaplatí Cenu za poskytnutí právních služeb, která je uvedena u jednotlivých Produktů - způsobů poskytnutí služby na webové stránce Online poradny pro podnikatele Advokátní kanceláře. Tato cena je zálohou, která bude zúčtována po uzavření Smlouvy o právní službě.
 4. Po zaplacení dle předchozího bodu bude dále na email uvedený Klientem zasláno vygenerované číslo (ID) objednávky, přičemž tento email slouží též jako potvrzení o tom, že Advokátní kancelář objednávku učiněnou prostřednictvím Elektronického formuláře obdržela. Tento email sám o sobě nevede k uzavření Smlouvy o právní službě, viz čl. IV odst. 5). Vygenerované číslo objednávky bude sloužit k identifikaci Klientovy věci při komunikaci s Osobami pověřenými poskytnutím právní služby. Klient se zavazuje používat toto číslo při jakékoli komunikaci s Advokátní kanceláří tak, aby jeho věc nemohla být zaměněna s jinou.
 5. K uzavření Smlouvy o právní službě je třeba souhlasného projevu vůle Klienta a osoby zastupující Advokátní kancelář. Za takový projev vůle Klienta se pro potřeby uzavření Smlouvy o právní službě považuje odeslání vyplněného Elektronického formuláře v souladu s čl. IV odst. 2, je-li následováno zaplacením Ceny za poskytnutí právních služeb dle čl. IV odst. 3, 4. Projev vůle Klienta je úplný a způsobilý k tomu, aby mohla být uzavřena Smlouva o právní službě až v okamžiku, kdy je Cena za poskytnutí právních služeb zaplacena, tedy připsána na bankovní účet Advokátní kanceláře. Za projev vůle směřující k uzavření Smlouvy o právní službě se na straně Advokátní kanceláře považuje odeslání emailu na kontaktní emailovou adresu Klienta (kterou uvedl v příslušné sekci Elektronického formuláře), který bude obsahovat potvrzení o tom, že objednávku právních služeb přijímá, a že tedy byla Smlouva o právní službě uzavřena.
 6. Klient bere na vědomí, že Advokátní kancelář je oprávněna jeho objednávku po předběžném posouzení, před uzavřením Smlouvy o právní službě, odmítnout. Odsouhlasí-li Advokátní kancelář Klientovu objednávku učiněnou prostřednictvím odeslaného Elektronického formuláře, a to emailovou zprávou ve smyslu čl. IV odst. 5, dochází okamžikem odeslání takového potvrzovacího emailu k uzavření Smlouvy o právní službě. Obsah takové smlouvy je tvořen údaji, které Klient uvedl do odeslaného Elektronického formuláře, dokumenty, které nahrál jako přílohu a dále ustanoveními těchto Podmínek. Uzavřením se Smlouva o právní službě stává účinnou. Klientův závazek zaplatit odměnu (dle čl. III odst. 1) za poskytnutí právní služby dle Smlouvy o právní službě, se s účinností Smlouvy o právní službě považuje za splněný, přičemž za odměnu se považuje zaplacená Cena za poskytnutí právních služeb (čl. IV odst. 4).
 7. Nedojde-li k uzavření Smlouvy o právní službě a nebyla-li právní služba poskytnuta, vrátí Advokátní kancelář Klientovi zaplacenou Cenu za poskytnutí právních služeb na účet Klienta, ze kterého byla platba přijata.
 8. Smlouva o právní službě, tvořená těmito Podmínkami a údaji, které Klient uvedl v odeslaném Elektronickém formuláři, bude uložena v elektronické, případně i listinné podobě u Advokátní kanceláře.
 9. Klient bere na vědomí, že poskytnutí právní služby v souladu se Smlouvou o právní službě, je vázáno na řádné, úplné a pravdivé vyplnění všech polí Elektronického formuláře v rozsahu nezbytném pro posouzení klientovi věci, v přiložení veškerých potřebných dokumentů a na poskytnutí další nezbytné součinnosti ze strany Klienta. Nesplní-li Klient některou z povinností uvedených v předchozí větě, zejména neposkytne-li veškerou potřebnou součinnost, má Advokátní kancelář právo Smlouvu o právní službě vypovědět bez výpovědní doby.

V. Poskytování právních služeb

 1. Osoby pověřené poskytnutím právní služby dle Smlouvy o právní službě poskytnou právní službu s použitím potřebných odborných znalostí a s náležitou péčí.
 2. Klient se tímto zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména sdělit včas veškeré relevantní informace vztahující se k jeho věci a předat k nim potřebné podklady, a to s dostatečným časovým předstihem s ohledem na zákonné a jiné lhůty, tak, aby služby mohly být poskytnuty ve sjednané kvalitě. Absence součinnosti či její nedostatečnost ze strany Klienta je důvodem pro odstoupení od Smlouvy o právní službě ze strany Advokátní kanceláře bez výpovědní doby.
 3. Rozsah a náplň právních služeb a další podmínky jejich poskytování jsou pro jednotlivé Produkty konkretizovány v čl. VI.

VI. Produkty

 1. V rámci Produktu "Písemná rada" je právní služba poskytována písemně zasláním na emailovou adresu uvedenou Klientem. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je právní informace v rozsahu max. jedné normostrany (1800 znaků vč. mezer) jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku. Obsahem služby není zpracování rozborů či stanovisek ani přezkoumávání dokumentů. Odpověď na otázku položenou klientem v rámci Elektronického formuláře, bude zaslána Klientovi na jím uvedenou emailovou adresu v Elektronickém formuláři. Odesláním odpovědi na otázku na klientem uvedenou emailovou adresu se právní služba považuje za poskytnutou. Rozsah odpovědi se řídí individuální složitostí otázky. Nejvyšším rozsahem odpovědi, jak bylo uvedeno výše, je jedna normostrana (1800 znaků vč. mezer), nedohodnou-li se Klient a Osoba pověřená poskytnutím právním služby v jednotlivém případě jinak.
 2. V rámci Produktu "Osobní schůzka" je právní služba poskytována při osobním setkání Klienta a Osobou pověřenou poskytnutím právní služby. Obsahem služby v rámci tohoto Produktu je ústní právní rada jako odpověď na dostatečně konkrétně položenou otázku v Elektronickém formuláři. Obsahem služby není podrobný právní rozbor klientovi věci ani přezkoumávání dokumentů. Klient bere na vědomí, že advokát při přípravě právní rady pro Klienta vychází pouze z toho, co Klient uvedl do Elektronického formuláře, a že tedy nemusí být vždy možné odpovědět na doplňující dotazy Klienta, které jdou nad rámec toho, co bylo v Elektronickém formuláři uvedeno. Schůzka proběhne v termínu zvoleném Klientem v sídle Advokátní kanceláře. Právní služba se považuje za poskytnutou ukončením schůzky ze strany Osoby pověřené poskytnutím právní služby nebo Klienta po zodpovězení otázky uvedené Klientem v Elektronickém formuláři, nebo po uplynutí 45 minut od zahájení schůzky, ledaže se Strany dohodnou jinak. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu Osobní schůzky ze strany Klienta a nedohodnou-li se Osoba pověřená poskytnutím právním služby a Klient na jiném termínu, považuje se právní služba za poskytnutou.
 3. V rámci Produktu "Registrace skutečného majitele" spočívá poskytnutí právní služby v podání návrhu na zapsání skutečného majitele / majitelů do Informačního systému skutečných majitelů vedeného rejstříkovými soudy (ust. § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů). Tedy se jedná o přípravu písemných podkladů a návrhu nezbytných pro zápis skutečných majitelů do příslušné evidence. Klient je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Osobě pověřené poskytnutím právní služby tak, aby bylo možné provést zápis po prvním podání návrhu. Právní služba je poskytnuta podáním návrhu pro zápis skutečného majitele do evidence příslušnému soudu. Soudní poplatek hradí Klient nad rámec Ceny za poskytnutí služeb. Pokud by návrh byl soudem odmítnut či by mu nebylo vyhověno z jakéhokoli důvodu či chyby, která má původ v Klientově opomenutí či neposkytnutí dostatečné součinnosti, má se za to, že právní služba byla řádně poskytnuta.

VII. Další ujednání

 1. Klient bere na vědomí, že:
  • Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nejsou oprávněny, bez výslovného souhlasu Klienta, ověřovat pravdivost či úplnost skutkových tvrzení poskytnutých Klientem.
  • Osoby pověřené poskytnutím právní služby, nesmí v případném řízení uvádět údaje, ani navrhovat důkazy, o nichž ví, že jsou nepravdivé nebo klamavé, a to ani na příkaz Klienta.
  • Osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou vázány usnesením představenstva České advokátní komory č. 1/1997 Věstníku ze dne 31. října 1996 "etickým kodexem", a že právní služby mohou být poskytovány pouze způsobem, který je s etickým kodexem v souladu.
  • Osobami pověřenými poskytnutím právní služby, a to jménem Advokátní kanceláře a na její účet. Pokud to vyplývá z procesních předpisů nebo ze zákona o advokacii, anebo je-li to v konkrétním případě odůvodněno okolnostmi, poskytne právní službu některá z Osob pověřených poskytnutím právní služby vlastním jménem na účet Advokátní kanceláře.
  • Advokátní kancelář je pojištěna v zákonem stanoveném limitu.
  • Advokátní kancelář ve smyslu § 15e zákona o advokacii trvale spolupracuje s dalšími advokáty, kteří v rámci ní smluvně na její adrese působí, a kteří patří mezi Osoby pověřené poskytnutím právní služby.
  • Odpovědná za poskytnutí právní služby je, ve smyslu zákona o advokacii, Advokátní kancelář. Advokátní kancelář také klientovi odpovídá za případně vzniklou škodu ve smyslu § 24 zákona o advokacii, a to v rozsahu úpravy této odpovědnosti ve smyslu její aktuální interpretace.

2. Klient bere na vědomí, že Osoby pověřené poskytnutím právní služby v rámci Advokátní kanceláře, mu budou poskytovat právní službu poctivě a pečlivě s tím, že nelze vyloučit významnou proměnlivost právních názorů, jichž se může poskytnutí právní služby týkat s ovlivněním její úspěšnosti pro klienta. Osoby pověřené poskytnutím právní služby se v této souvislosti zavazují vždy klienta v průběhu právní služby na takové situace upozornit a následně si vyžádat další pokyny.

3. Osoby pověřené poskytnutím právní služby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Klient bere na vědomí, že dle zákona o advokacii může této povinnosti mlčenlivosti advokáta (který je Osobou pověřenou poskytnutím právní služby) zprostit pouze Klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce Klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců Klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti Klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou Advokát povinen zachovávat mlčenlivost i tehdy, je-li z okolností případu zřejmé, že ho Klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Advokát nemá povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobě, kterou pověřuje provedením jednotlivých úkonů právních služeb, pokud je tato osoba povinna sama tuto povinnost zachovávat. Povinností mlčenlivosti není advokát vázán v rozsahu nezbytném pro řízení před soudem nebo jiným orgánem, je-li předmětem řízení spor mezi ním a Klientem nebo jeho právním nástupcem; povinností mlčenlivosti není advokát vázán též v řízení podle § 55 zákona o advokacii, v řízení o žalobě proti rozhodnutí České advokátní komory anebo v řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o této žalobě podle zvláštního právního předpisu, jakož i v řízení ve věcech uvedených v § 55b zákona o advokacii, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo právem chráněných zájmů jako advokáta. Povinností mlčenlivosti advokáta nejsou dotčeny jeho povinnosti jako daňového subjektu stanovené zvláštními předpisy o správě daní a poplatků; i v tomto případě je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost o povaze věci, ve které právní služby poskytl nebo poskytuje. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat v kárném řízení, jakož i vůči advokátovi, který byl pověřen předsedou kontrolní rady provedením přípravných úkonů k prověření, zda došlo ke kárnému provinění. Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolávat při plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po vyškrtnutí ze seznamu advokátů.

4. Klient bere na vědomí, že při poskytování právních služeb vychází Advokátní kancelář z dostupných údajů ve veřejných rejstřících a seznamech (např. katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík atd.), a že tedy nenese odpovědnost za případnou nesprávnost údajů v nich obsažených.

VIII. Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

 1. Advokát má právo vypovědět smlouvu v případech uvedených v § 20 odst. 1 až 3 zákona o advokacii. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona o advokacii. Nebyla-li právní služba ještě poskytnuta, bude Cena za poskytnutí právních služeb v případě výpovědi Smlouvy o právní službě vrácena na bankovní účet Klienta, ze kterého uhradil Cenu za poskytnutí právních služeb. Strany si výslovně sjednávají, že Advokát nemá povinnost dle § 20 odst. 6 zákona o advokacii.
 2. Vyjdou-li, v souvislosti s právní službou dodatečně najevo skutečnosti, které podstatně ztěžují či znemožňují dokončení předmětu právní služby, a na které Klient Advokátní kancelář v rozporu s výše uvedenou povinností předem neupozornil, považuje se uvedené za neposkytnutí potřebné součinnosti, a tudíž za důvod k výpovědi Smlouvy o právní službě. Na vypořádání Ceny za poskytnutí právní služby se použije obdobně ustanovení těchto podmínek týkající se "odstoupení od Smlouvy", uvedené dále v tomto čl. VIII.
 3. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o právní službě a byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně, je Klient povinen uhradit poměrnou část Ceny za poskytnutí právní služby, a to za služby poskytnuté do doby kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno odstoupení od Smlouvy o právní službě. To platí též v případě výpovědi Smlouvy o právní službě, byla-li již právní služba poskytnuta alespoň částečně. S ohledem na povahu poskytovaných služeb bere Klient na vědomí, že za částečné poskytnutí právní služby je třeba považovat již shromažďování podkladů pro odpověď Klientovi, budou-li výstupy z této činnosti následně Klientovi poskytnuty.
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o právní službě musí Klient o svém odstoupení od této smlouvy informovat Advokátní kancelář, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Klient může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (který je přílohou těchto Podmínek), není to však jeho povinností.
 5. Pokud Klient od Smlouvy o právní službě odstoupí, bude mu zaplacená Cena za poskytnutí právní služby (případně poměrná část - viz výše) vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo Advokátní kanceláři doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Klient použil pro provedení počáteční transakce, pokud Klient výslovně neurčí jinak. V souvislosti s vrácením peněžních prostředků nebudou Klientovi účtovány žádné náklady.

VIII. Nároky z vadného plnění

 1. Klient je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění vyplývající z občanského zákoníku a za podmínek tam uvedených. Práva z vadného plnění mohou být uplatněna na adrese online@akf.cz. Na uvedenou adresu lze zasílat také stížnosti ve vztahu k poskytnutí právní služby.
 2. Uplatnění práva z vadného plnění či stížnost dle předchozího bodu (dále jen jako "Reklamace") musí vždy obsahovat označení Klienta a popis konkrétních nedostatků. V uplatnění práva z vadného plnění musí být uvedeno, v čem konkrétně spočívá tvrzená vada plnění ze strany Advokátní kanceláře (nebyla-li tato vytknuta již dříve) a jaké konkrétní právo dle občanského zákoníku Klient uplatňuje. Reklamace musí být vždy dostatečně určitá, aby ji mohla Advokátní kancelář objektivně posoudit.
 3. Řádnou Reklamaci dle předchozího bodu se Advokátní kancelář zavazuje řešit bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Po vyřízení Reklamace bude Klient o způsobu vyřízení vyrozuměn emailem, případně jiným způsobem, který si Klient zvolí.
 4. Klient a Advokátní kancelář tímto sjednávají, že limitace odpovědnosti za majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou Advokátní kanceláří je 1.000.000,- Kč v každém jednotlivém případě.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto Podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 2. Advokátní kancelář si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Podmínek, a to i v průběhu poskytování kterékoli právní služby, resp. Produktu.
 3. Tyto Podmínky jsou dostupné na webových stránkách Online právní poradny pro podnikatele Advokátních kanceláře a nabývají účinnosti dne 25. 9. 2019.

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

U Nikolajky 833/5

150 00 Praha 5

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ],

trvale bytem [VAŠE ADRESA],

oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o právní službě uzavřené v rámci Online právní poradny pro podnikatele, mezi mnou a Advokátní kanceláří Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., dne [DOPLŇTE], na základě mé objednávky č. [DOPLŇTE].

V [DOPLŇTE], dne [DOPLŇTE]

.................................

(Podpis pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)