Evidence skutečného majitele

V rámci této služby připravíme veškeré potřebné dokumenty tak, aby mohl proběhnout řádný zápis skutečného majitele do Informaního systému skutečných majitelů, za Klienta podáme navrh příslušnému soudu a vyřídíme veškerou administrativu.

Za skutečného majitele se dle zákona považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo či nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. Jde o materiální vymezení skutečného majitele, přičemž zákon dále stanoví, které osoby se v případě jednotlivých právnických osob považují za skutečného majitele (jde o tzv. vyvratitelnou domněnku).


U obchodní korporace se za skutečného majitele považuje fyzická osoba, která sama nebo s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na jejím základním kapitálu větší než 25 %. Dále je též skutečným majitelem osoba, která sama či společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá obchodní korporaci, a osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace. V případě, že obchodní korporace skutečného majitele nemá, nebo ho není možné určit podle pravidel popsaných výše, je skutečným majitelem obchodní korporace pro účely zápisu v evidenci člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu nebo osoba v postavení podobném postavení člena statutárního orgánu. Stejným způsobem se skutečný majitel určuje také u spolků, obecně prospěšných společností, společenství vlastníků jednotek, církví a náboženských společností.

Skutečnosti zapisované o skutečném majiteli se neuvádí ve výpise z veřejného rejstříku ani se neuveřejňují. Přístup k těmto neveřejným datům mají při splnění podmínky nutnosti informace ke správnému fungování ve svém zákonném rámci soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně, zpravodajské služby, Finanční analytický úřad, banky a jiné povinné osoby v souvislosti s identifikací klienta, poskytovatelé veřejné podpory, exekutoři a insolvenční správci. Dále má též k těmto skutečnostem přístup ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením některým trestným činům (např. legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, teroristický útok).