Poskytování právních služeb

· Poskytování právních služeb

· SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 5, U Nikolajky 833/5, 150 00, IČO: 276 14 832, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 119050 (dále jen "Správce").

· PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

  1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU - souhlas lze odvolat kdykoli;
  2. PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  3. OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
  5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  6. STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
  7. PŘENOSITELNOST - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

 • NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz. 

· Právní podklad zpracování

Právním podkladem zpracování je:

 • Plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem: komplexní správy nemovitostí jejich údržba a pronájem a zajišťování služeb pro nájemce.

ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

Jméno, příjmení osoby zastupující klienta, pokud se jedná o právnickou osobu, jméno a příjmení fyzické osoby, pokud se jedná o fyzickou osobu podnikající u obou subjektů pak dále i adresa, telefonní číslo, e-mail a bankovní spojení a fakturační údaje.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE DOBROVOLNÉ

Poskytování osobních údajů je povinné, neboť se jedná o smluvní požadavek.

DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje: po dobu trvání smlouvy a podobu 10 let od ukončení smlouvy.

MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce, sídlo zpracovatelů

TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.