Vedení účetnictví

· Vedení účetnictví a uchování účetních dokladů

· SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost společnost Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 5, U Nikolajky 833/5, 150 00, IČO: 276 14 832, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 119050 (dále jen "Správce").

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Ve vztahu k danému zpracování svědčí subjektu údajů práva

  1. ODVOLÁNÍ SOUHLASU - souhlas lze odvolat kdykoli;
  2. PŘÍSTUP - právo na informaci, zda jsou či nejsou mé osobní údaje zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
  3. OPRAVU - právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
  4. VÝMAZ (právo být zapomenut) - právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek vymazání údajů;
  5. OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně Vašich zájmů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
  6. STÍŽNOST - právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o ÚOOÚ viz www.uoou.cz;
  7. PŘENOSITELNOST - právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, či žádat si jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou;

Dále beru na vědomí, že mi svědčí právo na

 • NÁMITKU - právo požadovat, aby dále nebyly zpracovávány Vaše osobní údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, kvůli oprávněným zájmům Správce či třetí osoby nebo za účelem marketingu.

K jednotlivým právům, jejich charakteristice, podmínkám jejich vzniku a uplatnění viz příslušný odkaz.

· Právní podklad zpracování

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

 • Plnění právní povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví

· ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

Vedení účetnictví

· ROZSAH ÚDAJŮ, který je zpracováván

Správce zpracovává za shora uvedeným účelem tyto osobní údaje:

 • Fyzická osoba podnikající: jméno, příjmení, datum narození, adresa, bankovní spojení a fakturační údaje, e-mail

Právnická osoba: jméno a příjmení jednající osoby, email a služební údaje jednající osoby

· POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ JE POVINNÉ

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem.

Poskytnutí údajů je tudíž povinné; neposkytnutí údajů s sebou nese tyto důsledky možný právní postih ze strany orgánů veřejné moci.

· DOBA, po kterou jsou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje:

Po dobu 10 let

· MÍSTO, kde budou osobní údaje zpracovávány

Místem zpracování osobních údajů bude: sídlo Správce a sídlo zpracovatelů.

· TŘETÍ ZEMĚ

V rámci zpracování NEBUDOU osobní údaje předávány mimo EU.

· ZPRACOVATEL

Beru na vědomí, že na zpracování osobních údajů může participovat zpracovatel osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 8 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo třetí Správcem pověřená osoba ke zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že v takových případech Správce minimalizuje riziko neoprávněného zpřístupnění, zničení, zpracování, či ztráty osobních údajů.

· AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodování technologickými prostředky nebo na základě výsledků činnosti technologických prostředků bez ingerence/volního rozhodování člověka

Profilováním se rozumí užití osobních údajů k hodnocení některých osobních aspektů člověka, například odhad jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti atd.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k automatizovanému rozhodování.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů NEBUDE docházet k profilování.